Regija

SARAJEVO I OKOLINA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za regiju Sarajeva i okoline pronađene su u presudama u osam predmeta: Stanislavu Galiću, Dragomiru Miloševiću, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Božidaru Perišiću, Momčilu Krajišniku, Vojislavu Šešelju te Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu.

U ovoj regiji obuhvaćen je dio Sarajeva koji se tokom rata nalazio pod opsadom, što je i utvrđeno presudama, potom dijelovi gradskih opština koji su od 1992. do kraja rata i reintegracije bili pod kontrolom Vojske Republike Srpske (VRS), potom opštine koje su prije rata bile u sastavu Sarajeva, kao i područje opštine Sokolac.

Ova baza sadrži više od 180 činjenica koje su sudski utvrđene u osam predmeta u kojima se sudilo u MKSJ-u.

Događaji koji su obrađeni u ovoj regiji datiraju od aprila 1992., kada je konstatovano da su u Sarajevu počele padati granate pa do samog kraja rata, a konkretno do augusta mjeseca 1995. kada presude obrađuju zadnje incidente granatiranja, dok su kao počinioci navedene vojne snage, odnosno Vojska Republike Srpske (VRS), policijske, odnosno snage Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS-a te paravojne formacije.

U presudama se obično koristi termin snage ili položaji SRK-a, što je skraćenica za Sarajevsko-romanijski korpus, jedan od pet korpusa VRS-a.

Pri izradi baze podataka, korišteni su nazivi opština, dijelova grada, ulica i drugi toponimi u obliku kako je to navedeno u presudama kojim su određene činjenice utvrđene. Radi izbjegavanja eventualnih nejasnoća koje mogu proizaći iz činjenice da su neke opštine imale istovjetan naziv bez obzira koje snage su ih kontrolisale, bilo bi cjelishodno sve te termine sagledati u svjetlu obrazloženja iz presuda na koje se utvrđene činjenice odnose, a s obzirom da su neke opštine koje su bile pod kontrolom VRS-a nastavile da koriste svoja ranija imena kao Novo Sarajevo ili Ilidža.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

Dijelovi grada obrađeni u ovom segmentu su dijelovi opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, dio opštine Vogošća (odnosno dijelovi grada koji su se nalazili pod opsadom, kao i dijelovi opštine Ilidža (naselja Hrasnica, Sokolović-Kolonija i Butmir) koji su bili van obruča, a koji su kao i ostatak grada bili pod artiljerijskom paljbom.

Sokolac
Pale
Novo Sarajevo
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
Trnovo
Grad Sarajevo
Hadžići
Vogošća
U haškim presudama je utvrđeno više od 30 specifičnih slučajeva granatiranja sa položaja VRS-a oko Sarajeva koji su za posljedicu imali stradanje većeg broja civila i razaranje objekata, među kojima su stradanja građana na pijaci Markale u dva navrata, zatim tokom fudbalskog turnira u naselju Dobrinja, kao i slučajevi gađanja stambenih objekata modifikovanim aviobombama.
U haškim presudama je obrađeno više od 30 specifičnih slučajeva snajperisanja u kojima je bilo stradalih putnika u sredstvima javnog prevoza, djece, građana koji su vršili radove oko svojih kuća ili išli po vodu, a na njih je, kako je utvrđeno, pucano sa objekata u naselju Grbavica, Jevrejskog groblja, Hrasnog Brda, Vraca, Nedžarića, pravoslavne crkve u naselju Dobrinja, Špicaste stijene i Baba stijene u Starom Gradu.