Bosanski Novi

Pokreni video

Kao počinioci zločina u Bosanskom Novom navedene su srpske vojne i paravojne formacije.

U Bosanskom Novom su sredinom aprila 1992. sa posla otpušteni policajci i drugi Bošnjaci koji su radili u preduzećima, organima uprave i ustanovama, a koji su odbili da potpišu izjavu o lojalnosti. (para. 1437. Karadžić, tom II, str. 582.)

Naoružani muškarci su u junu 1992. zapalili dijelove grada u kojima su uglavnom živjeli Bošnjaci. (para. 609. Brđanin, str. 212.), (para. 407, 409. Krajišnik, str. 154, 155.)

Vojnici u uniformama JNA* su odveli cjelokupno bošnjačko stanovništvo četvrti Urije i Prekosanje u školu “Đuro Radmanović” i ondje ih zatočili na nekoliko dana. (para. 406. Krajišnik, str. 153.)

*Jugoslovenska narodna armija

Mjesta Blagaj Japra i Blagaj Rijeka su granatirana u maju 1992. U mjestima je izvršena pljačka, a početkom juna 1992. pripadnici vojske bosanskih Srba su u Blagaj Japri okupili ljude i ubili namjanje njih 12. (para. 434. Brđanin, str. 164.), (para. 1442-1447. Karadžić, tom II, str. 584–586.)

Selo Suhača je granatirano i opljačkano u maju 1992., a 11. maja je granatirano selo Gornji Agići, dok je u Donjim Agićima opljačkana i spaljena imovina Bošnjaka. (para. 611. Brđanin, str. 212–213.), (para. 407. Krajišnik, str. 154.), (para. 1448-1450. Karadžić, tom II, str. 586–587.)

Srpske snage su 23. juna 1992. došle u selo Alići, mještane Bošnjake okupile na mjesnom pravoslavnom groblju i ubili najmanje 27 osoba. (para. 435. Brđanin, str. 164.), (para. 415. Krajišnik, str. 157.)

Bošnjaci iz Blagaj Japre su 9. juna 1992. odvedeni u preduzećeJapra“, gdje su zatočeni i gdje ih je nekoliko ubijeno, nakon čega su da su onda iz preduzeća ukrcani u vagone za Doboj, ali su vraćeni u Bosanski Novi i zatočeni na stadionu Mlakve. (para. 411-412. Krajišnik str. 156.)

Srpski vojnici su 9. juna 1992. u jednoj osnovnoj školi u Blagaj Japri zatočili 25 do 30 Bošnjaka kojima je kasnije naređeno da odu u preduzećeJapra”, gdje su opljačkani. (para. 412. Krajišnik, str. 156.), (para. 1462-1464. str. 591-592. Karadžić, tom II)

Srpske vlasti su 1992. godine civile pretežno bošnjačke i hrvatske nacionalnosti držale zatočene u najmanje 10 zatočeničkih centara u Bosanskom Novom.* (para. 406, 409, 411-414. Krajišnik, str. 153-157.)

*Policijska stanica stadion Mlakve, Policijska stanici u Bosanskoj Kostajnici, zgrada Vatrogasnog doma, hotel “Una”, lokacija nazvana Suha Međa, škola u Blagaj Japri, preduzeće “Japra” i privatne kuće.

Od početka juna 1992., civili Bošnjaci u općini Bosanski Novi bili su zatvoreni na fudbalskom stadionu u Mlakvama, a kasnije u Vatrogasnom domu u Bosanskom Novom, gdje su ih držali do kraja augusta 1992. godine. (para. 798. Brđanin, str. 262.)

Na fudbalskom stadionu u Mlakvama bilo je zatočeno najmanje 700 bošnjačkih civila, muškaraca. (para. 799, 801. Brđanin, str. 263.), (para. 413. Krajišnik, str. 157.), (para. 1475-1483. Karadžić, tom II, str. 597–600.)

Zatočenici su na fudbalskom stadionu u Mlakvama zadržani približno do augusta 1992 godine. (para. 798. Brđanin str. 262.), (para. 1481-1482. Karadžić, tom II, str. 599.)

Stražari su devet zatočenih Bošnjaka odveli sa stadiona Mlakve i nasmrt ih pretukli u Vatrogasnom domu negdje između 11. juna i 27. jula 1992., a skupa sa preminulima je prethodno sa stadiona prebačeno još šest osoba. (para. 413. Krajišnik, str. 157.), (para. 1481. Karadžić, tom II, str. 599.)

U Vatrogasnom domu je bilo zatočeno 20-ak muškaraca Bošnjaka, a tukli su ih palicama za bejzbol, pendrecima i drvenim štapovima, rukama i nogama, a jedan čovjek je preminuo od batina. (para. 803-804. Brđanin, str. 263–264.)

Na području Bosanskog Novog oštećene su i uništene džamije i drugi vjerski objekti. (para. 645-646. Brđanin, str. 222-223.), (para. 1453-1455. Karadžić, tom II, str. 588-589.), (para. 419. Krajišnik, str. 159.) 

Općinske vlasti bosanskih Srba također su organizirale konvoj od oko 5.000 muškaraca, žena i djece Bošnjaka iz Bosanskog Novog, koji su se okupili u Blagaju i krenuli u Hrvatsku krajem maja 1992., a konvoj sa najmanje 11.000 ljudi otišao je u Karlovac negdje oko 23. jula 1992. Od otprilike 14.000 Bošnjaka, koji su prije sukoba živjeli u Bosanskom Novom, ostalo je otprilike 1.000 nakon odlaska tog konvoja. (para. 568. Brđanin, str. 202.), (para. 417, 419. Krajišnik, str. 158–159.), (para. 1470-1471. Karadžić, tom II, str. 595–596.)