Regija

CENTRALNA BOSNA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio za regiju Centralna Bosna nađene su u presudama Zlatku Aleksovskom, Tihomiru Blaškiću, Miroslavu Brali, Radoslavu Brđaninu, Rasimu Deliću, Anti Furundžiji, Enveru Hadžihasanoviću i Amiru Kuburi, Dariju Kordiću i Mariju Čerkezu, Momčilu Krajišniku, Zoranu Kupreškiću i ostalima, Jadranku Prliću i ostalima, Ivici Rajiću, te Mići Stanišiću i Stojanju Župljaninu.

Zločini u ovoj regiji su činjeni tokom cijelog ratnog perioda, odnosno od ljeta 1992. na području Donjeg Vakufa i Šipova, pa do septembra 1995., kada su konstatovani zločini nad srpskim zarobljenicima na području Zavidovića.

Zločine u ovoj regiji su počinile oružane snage za koje su Sudska vijeća u Haagu utvrdila da su bile pod efektivnom kontrolom ili u sastavu Vojske Republike Srspke (VRS), Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), dok su u nekim općinama kao počinioci navedene policijske i paravojne formacije.

Ova baza sadrži više od 160 činjenica koje su utvrđene u 13 presuda.

U nekim općinama je samo navedeno u kojim su objektima bili smješteni zatvorenici kao što je bio slučaj u Kreševu ili Kaknju, dok su u nekim općinama konstatovana ubistva, zatvaranja i druga krivična djela. Za zločine počinjene na području Vareša i Zenice je konstatovano da su počinioci pripadnici HVO-a i Armije BiH.

Sukob između Armije BiH i VRS-a u ovoj regiji je trajao tokom čitavog rata, da bi su proljeće 1993. došlo do sukoba između Armije BiH i HVO-a, period koji tretiraju presude, sa izuzetkom Zenice, gdje su sukob i zločini konstatovani krajem januara 1993. godine. Sukob između Armije BiH i HVO-a je trajao do proljeća 1994. godine.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

U ovoj regiji obuhvaćeni su zločini počinjeni u općinama Vareš, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Kiseljak, Kreševo, Busovača, Vitez, Travnik, Novi Travnik, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Šipovo i Bugojno.

Vareš
Kakanj
Zenica
Žepče
Zavidovići
Kiseljak
Kreševo
Busovača
Vitez
Travnik
Novi Travnik
Donji Vakuf
Šipovo
Gornji Vakuf
Bugojno