Regija

ISTOČNA HERCEGOVINA

Činjenice koje je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdio na području Istočne Hercegovine pronađene su u presudama Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu za Bileću i Gacko, Vojislavu Šešelju za Nevesinje, Dragoljubu Kunarcu i ostalima za Gacko i Momčilu Krajišniku za sve tri općine. U presudi Biljani Plavšić navedeno je da je priznala krivnju za progon u Bileći, Gacku i Nevesinju, ali pošto se radi o presudi o kazni, radnje u ove tri općine nisu konkretizovane.

Činjenice utvrđene presudama Haškog tribunala odnose se na period od marta 1992., kada su srpske paravojne jedinice tukle muškarce bošnjačke nacionalnosti i pljačkale bošnjačke kuće u gradu Gacku, do sredine decembra 1992., kada su Bošnjaci ostali u zatočenju u Bileći.

Ova baza sadrži više od 50 činjenica koje su utvrđene u četiri presude.

Namjera sažetaka utvrđenih činjenica je tačno prenošenje zaključaka sudskih vijeća, koji nekada i zbog prevoda mogu biti različiti u jezičkom i smislu korištenja različitih termina, kao što su “srpske snage”, pod kojima se podrazumijeva vojska bosanskih Srba, policijske, paravojne formacije ili civili koje su te snage naoružale.

Reference na činjenična utvrđenja iz presuda prikazane su odgovarajućim rednim brojevima paragrafa iz tih presuda (koji su identični i u originalnim presudama na engleskom jeziku i u prevodima tih presuda), kao i brojevima stranica iz prevoda presuda (koje mogu, ali ne moraju odgovarati brojevima stranica u originalnoj verziji na engleskom jeziku).

Sve navedene činjenice odnose na pravosnažno utvrđene činjenice, a reference na presude odnose na prvostepene presude, s obzirom da je u njima utvrđivano činjenično stanje. Tekst će se referisati na drugostepene presude, samo ukoliko je u njima izmijenjeno relevantno činjenično stanje utvrđeno od strane prvostepenog vijeća.

Pokreni video

Lokacije

Ova baza sadrži više od 50 činjenica koje su utvrđene u četiri presude za zločine počinjene na području Nevesinja, Gacka i Bileće. 

Bileća
Gacko
Nevesinje